# Υγειονομική Εγκύκλιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
& ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ Α1 (ΥΓ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ)
Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 104 33 Αθήνα
FAX : 210-5236046
Πληροφορίες : Α Τμήμα
Τηλέφωνο : 210- 05243609

Αθήνα, 6.6.06
Αριθ. Πρωτ.: ΓΔΥ2/οκ 69553
ΠΡΟΣ: Όλες τις Ν.Α. Δ/νσεις Υγείας, Υγείας - Πρόνοιας, Δημ. Υγιεινής κλπ.

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΘΕΜΑ: Οδηγίες - διευκρινίσεις εφαρμογής των Υγειονομικών Διατάξεων «για τη λειτουργία κολυμβητικών δεξαμενών».

ΣΧΕΤ.: α) Η ΔΥΓ2/80825/05 «Τροποποίηση της υπ' αριθ. Γ1/443/73 (ΦΕΚ 87Β) Υγ. Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. Γ4/1150/76 (ΦΕΚ 937 Β) όμοια περί λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών.
β) Η Γ1/443/73 (ΦΕΚ 87Β) Υγ. Διάταξη, όπως τροποποιήθηκε με την Γ4 1150/76 (ΦΕΚ 937 Β) όμοια περί λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών.
γ) Οι Β2/οικ.2713/12-8-98, Υ2/1800/9-6-97, Υ2/οικ. ΓΠ15127/9-10-01, Υ2/ οικ.1197/26-4-95, Υ2/2256/21-6-01, Υ2/20394/17-5-02 και Υ2/81301/02/03 εγκύκλιοι μας.
δ) Η Γ1/5427/ΕΓΚ 258/25-5-73 εγκύκλιος.
ε) Η ΕΙ β/221/65 Υγ. Διάταξη και η ΚΥΑ 69269/90.
στ) Οι Υ2/ΓΠ οικ.1116/21-12-01 και Υ2/οικ. 6-4-05 εγκύκλιοι μας.
ζ) Το ΠΔ 95/2000 περί Οργανισμού του Υπουργείου.
η) Οι Νόμοι 1650/86 (ΦΕΚ 160Α/ και 1739/87 (ΦΕΚ 201 Α) και 3199/03 (ΦΕΚ 280 Α).
θ) Το Π.Δ. 43/2002 (ΦΕΚ 43Α) «Κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών».

Με αφορμή την έκδοση του σχετικού (α), αναφορικά με τροποποίηση της υπ' αριθ. Γ1/443/73 (ΦΕΚ 87Β) Υγ. Διάταξης και για λόγους παροχής οδηγιών ορθής εφαρμογής των (α) και (β) σχετικών υγειονομικών διατάξεων, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα, όσον αφορά:

1. την ποιότητα, επανακυκλοφορία, καθαρισμό και απολύμανση του νερού

Η ποιότητα νερού των κολυμβητικών δεξαμενών θα πρέπει γενικά να είναι σύμφωνη με το άρθρο 15 της (β) σχετικής.

Για την εξοικονόμηση των υδατικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος πρέπει κατά προτίμηση να χρησιμοποιούνται κολυμβητικές δεξαμενές με σύστημα επανακυκλοφορίας του νερού και να αποφεύγεται η χρήση δεξαμενών χωρίς επαναχρησιμοποίηση του νερού, στο πνεύμα των διατάξεων των σχετικών (η) Νόμων.

Σύμφωνα με την παρ. Ια του άρθ. 15 της (β) σχετικής το νερό της κολυμβητικής δεξαμενής θα πρέπει να ανανεώνεται συνεχώς καθ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της, με ρυθμό που εξασφαλίζει την πλήρη ανανέωση του σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των 4 ωρών και σε ειδικές περιπτώσεις των 6 ωρών.

Η ανανέωση πρέπει να επιτυγχάνεται είτε με συνεχή ροή νέου καθαρού νερού, είτε με επανακυκλοφορία του νερού της δεξαμενής μετά από προηγούμενο καθαρισμό και απολύμανση.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 16 της (β) σχετικής το σύστημα επανακυκλοφορίας - καθαρισμού - απολύμανσης του νερού θα λειτουργεί όλες τις ώρες χρησιμοποίησης της δεξαμενής και πέραν αυτών για τόσο χρόνο, όσος απαιτείται για την εξασφάλιση του νερού διαυγούς και κατάλληλου από μικροβιολογική άποψη.

Η μέτρηση του υπολείμματος χλωρίου στο νερό της δεξαμενής θα γίνεται χρωματομετρικά με την μέθοδο DPD και θα κυμαίνεται μεταξύ 0,4 και 0,7 mg/I, ώστε να αποφεύγεται η χρήση της επικίνδυνης ουσίας ορθοτολιδίνης.

Διευκρινίζεται ότι παρά τις αναφορές σε επιμέρους άρθρα (παρ. 2β του άρθ. 5 και παρ. 1 α του άρθ. 15) της (β) σχετικής για λειτουργία κολυμβητικών δεξαμενών χωρίς απολύμανση (σε περιπτώσεις συνεχούς ροής νέου καθαρού νερού από ασφαλή φυσική πηγή μη υποκείμενη σε χλωρίωση), υποχρεωτική απολύμανση απαιτείται σε όλες τις περιπτώσεις λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών ως ρητά επιβάλλεται από το άρθ. 18 της διάταξης.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι η τροφοδοσία της κολυμβητικής δεξαμενής με θαλασσινό νερό δεν αντίκειται στις διατάξεις της (β) σχετικής, υπό την προϋπόθεση ότι τα τελικά φυσικά, χημικά και μικροβιολογικά χαρακτηριστικά του νερού της δεξαμενής θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθ. 15 της (β) σχετικής Υγ. Διάταξης.

2. τις βοηθητικές εγκαταστάσεις

Με το άρθ. 12 της σχετ. (β) προβλέπεται για κάθε δεξαμενή επαρκής αριθμός ιδιαίτερων αποχωρητηρίων, ουρητηρίων, καταιονηστήρων και νιπτήρων για κάθε φύλο και ο ελάχιστος αριθμός τους προσδιορίζεται με βάση τον μέγιστο αριθμό των λουομένων που μπορεί να εξυπηρετήσει η δεξαμενή. Συνεπώς, κάθε δεξαμενή θα πρέπει να διαθέτει δικές της εγκαταστάσεις παρόμοιων ευκολιών, οι οποίες θα προβλέπονται αποκλειστικά για τους χρήστες της κολυμβητικής δεξαμενής.

Με το άρθ. 2 της σχετ. (β) προβλέπεται ότι σ ε ξενοδοχειακές μονάδες με ανάλογης επιφάνειας κολυμβητική δεξαμενή κοντά στη μονάδα, σαν παρελκόμενες της πισίνας εγκαταστάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι αντίστοιχες του ισογείου της ξενοδοχειακής μονάδας, εφόσον υπάρχουν.

Διευκρινίζοντας την (α) σχετική ως «παρελκόμενες της πισίνας εγκαταστάσεις» για τις ξενοδοχειακές μονάδες θεωρούνται οι βοηθητικές εγκαταστάσεις (αποχωρητήρια, ουρητήρια, καταιονηστήρες και νιπτήρες), που βρίσκονται στο ισόγειο της ξενοδοχειακής μονάδας και ως εκ τούτου μπορούν να εξυπηρετούν τους λουόμενους της κολυμβητικής δεξαμενής.

Υπενθυμίζεται ότι τα αποδυτήρια των ξενοδοχείων είναι προαιρετικά (σχετ. θ), όταν όμως υφίστανται θα πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα η γενική διάταξη των χώρων (άρθ. 3, παρ. 1) σε αποδυτήρια - αποχωρητήρια - καταιονητήρες - (ποδολουτήρες) - κολυμβητική δεξαμενή εντός χώρου ευχερώς ελεγχόμενου από το προσωπικό λειτουργίας.
DPD: Διαιθυλοπαραφαινυλοδιαμίνη

3. την άδεια λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής

Προκειμένου να λειτουργήσει δημόσια κολυμβητική δεξαμενή, απαιτείται προηγουμένως να ληφθεί από τον υπόχρεο άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθ. 27 της σχετ. (β) Υ.Δ. Για τη χορήγηση της άδειας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει μέσω του Δήμου αίτηση προς την υγειονομική υπηρεσία της Ν.Α. με πλήρη τεχνικά στοιχεία της δεξαμενής σε τρία αντίγραφα (έκθεση, υπολογισμός, σχεδιαγράμματα κλπ) υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό.

Η υγειονομική υπηρεσία της Ν.Α. προβαίνει στη θεώρηση τους μετά από αξιολόγηση ότι τηρούνται οι σχετικές διατάξεις και εγκύκλιοι, τα εγκρίνει δε οριστικώς μετά από επιθεώρηση και έλεγχο (παρ. 2 του άρθ. 27) που διενεργείται στην εγκατάσταση της κολυμβητικής δεξαμενής απ ό αρμόδια όργανα ότι έχει κατασκευασθεί σύμφωνα με τα θεωρημένα στοιχεία και εισηγείται αρμοδίως στον οικείο Ο.Τ.Α. για τη χορήγηση της σχετικής άδειας λειτουργίας.

- Κατά την θεώρηση πρέπει να ελέγχεται η δυνατότητα εξασφάλισης νερού κατάλληλης ποιότητας και ποσότητας τροφοδοσίας της δεξαμενής με την υποβολή σχετικών βεβαιώσεων (ΟΤΑ, άδειας χρήσης νερού, κ.ά.). Τα δικαιολογητικά αυτά απαιτούνται και κατά το στάδιο ανανέωσης της άδειας.

Στην περίπτωση χρήσης νερού από τη θάλασσα για κολυμβητικές δεξαμενές δεν απαιτείται άδεια χρήσης.

- Για την έγκριση και την χορήγηση της άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής απαιτείται η υποβολή θεωρημένων σχεδιαγραμμάτων, έκθεσης και υπολογισμών και λοιπών δικαιολογητικών από τις κατά νόμο αρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. Ε.Ο.Τ. όταν πρόκειται για ξενοδοχειακές μονάδες) καθώς και έγκριση μελέτης διάθεσης υγρών αποβλήτων και ΕΠΟ σύμφωνα με τα σχετ. (ε).

Είναι δυνατόν να ακολουθηθεί και η διαδικασία του προελέγχου στο πνεύμα του άρθ. 9 της ΥΔ ΑΙ β/8577/83 με σκοπό την εξυπηρ έτηση του ενδιαφερομένου με την παροχή πληροφοριών και οδηγιών για την άρτια εφαρμογή των Υγ. Διατάξεων, χωρίς όμως αυτό να δεσμεύει την υπηρεσία υγιεινής κατά τον τελικό υγειονομικό έλεγχο.

4. το προσωπικό λειτουργίας

Στην άδεια λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθ. 27 της σχετ. (β) αναγράφονται απαραιτήτως και α) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια και ο υπεύθυνος για τη λειτουργία της και β) ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εποπτών ασφαλείας και παροχής πρώτων βοηθειών, βάσει του άρθ. 21.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθ. 1 παρ. 7 της ίδιας διάταξης «υπεύθυνο πρόσωπο» ή «υπεύθυνος» καλείται το φυσικό πρόσωπο ηλικίας τουλάχιστον 21 ετών, το οποίο μεριμνά για τη λειτουργία της δεξαμενής και είναι ικανό να εξασφαλίσει την εφαρμογή των όρων της διάταξης και τυγχάνει της αποδοχής της Υγ. Υπηρεσίας. Ο υπεύθυνος λειτουργίας σύμφωνα με το άρθ. 15 είναι αρμόδιος πέραν των άλλων για την παρουσία του προσωπικού εποπτείας των λουομένων όπως προβλέπεται από το άρθ. 21, βάσει του μεγέθους της δεξαμενής.
Το προσωπικό εποπτείας αποτελείται από:

  • υπεύθυνο επόπτη ασφάλειας ή/και
  • ειδικευμένο επόπτη, και κατά περίπτωση από
  • ειδικευμένο στην παροχή πρώτων βοηθειών διοικητικό υπάλληλο,

ενώ σύμφωνα με το άρθ. 20 προβλέπεται και ορισμός υπεύθυνου καθαρισμού της κολυμβητικής δεξαμενής.

* Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή Αδειών Καταστημάτων και Επιχειρήσεων έχει καταργηθεί και αντικατασταθεί από την Υγειονομική Υπηρεσία, ως αναλυτικότερα ορίζεται από τη σχετ. (δ) εγκύκλιο

Το ανωτέρω προσωπικό πλέον των ειδικών απαιτούμενων γνώσεων, για τις οποίες θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, θα έχει δίπλωμα ή σχετικό πιστοποιητικό, θα είναι και πεπειραμένο στις μεθόδους και στην τεχνική της παροχής βοήθειας και διάσωσης κολυμβητών, στη χρήση τεχνητής αναπνοής, καθώς και στην εφαρμογή άλλων μέτρων ανάνηψης. Τα ονόματα του ανωτέρω προσωπικού με τα σχετικά στοιχεία εκπαίδευσης και εμπειρίας θα έχουν γνωστοποιηθεί στην αρμόδια Υγ. Υπηρεσία η οποία μπορεί να ζητήσει τη ν αντικατάσταση τους εντός καθορισμένης προθεσμίας, εφόσον το κρίνει αναγκαίο (παρ. 1 του άρθ. 19).

Από τη σχετ. (β) Υγειον. Διάταξη δεν προσδιορίζεται ο τύπος των διπλωμάτων και πιστοποιητικών (εκδούσα αρχή, σχολές κλπ) του προσωπικού εποπτείας - ασφάλειας και συνεπώς είναι στην ευθύνη της υπηρεσίας υγείας Ν.Α. να κρίνει εάν τα προσόντα του προσωπικού είναι επαρκή ή η διαγωγή του είναι ικανοποιητική. Στη διαδικασία αυτή μπορεί να ζητηθεί και σχετική συνδρομή από άλλα όργανα ή φορείς, λ.χ. μονάδες υγείας (Κέντρα Υγείας, ΕΚΑΒ, νοσοκομεία, σεμινάρια), υπηρεσίες φυσικής αγωγής Ν.Α., Λιμεναρχεία κλπ.

Από τα ανωτέρω εκτιμάται ότι κάθε φυσικό πρόσωπο ανεξαρτήτως επαγγελματικής ιδιότητας μπορεί να απασχοληθεί σε θέσεις εποπτών ασφαλείας, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει κατ' ελάχιστον τις απαραίτητες απαιτήσεις που προβλέπονται από την Υγ. Διάταξη. Τα σχετικά πιστοποιητικά που οδηγούν στη χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη είναι δυνατόν να θεωρηθούν γενικά αποδεκτά, χωρίς όμως να αποτελεί αποκλειστική και αναγκαία προϋπόθεση η εκπαίδευση ή η πιστοποίηση γνώσεων των εποπτών ασφαλείας μόνον από τις σχολές αυτές.

Οι Υγειονομικές υπηρεσίες ΝΑ σε συνεργασία με τις τοπικές μονάδες Υγείας (Κέντρα Υγείας, Νοσοκομεία κλπ) να μεριμνήσουν για την επάρκεια των σχετικών πιστοποιητικών και την εφαρμογή άρτιου ελέγχου τους.

5. τη διάθεση υγρών αποβλήτων

Σύμφωνα με το άρθ. 26 της σχετ. (β) σε κάθε κολυμβητική δεξαμενή θα πρέπει να ικανοποιούνται όλοι οι όροι των ισχυουσών Υγειονομικών Διατάξεων.

Συνεπώς και τα υγρά απόβλητα των κολυμβητικών δεξαμενών μετά την χρήση τους διατίθενται στο περιβάλλον τυγχάνοντας της εφαρμογής των ισχυουσών Υγειονομικών κλπ Διατάξεων ως σχετ. (ε), περί διαθέσεως υγρών αποβλήτων με την επισήμανση ότι:

- η άδεια διάθεσης μπορεί να έχει ληφθεί συνολικά για όλα τ α υγρά απόβλητα της δραστηριότητας (λ.χ. τουριστική μονάδα) και όχι μεμονωμένα για κάθε χρήση, γεγονός που απαιτείται όταν πρόκειται αμιγώς για κολυμβητήρια.

- τα «νερά» κολύμβησης των κολυμβητικών δεξαμενών, δεδομένου ότι χαρακτηρίζονται από μικρό οργανικό φορτίο σε σχέση με εκείνο των αστικών λυμάτων (μικρότερο των 30 mg ΒΟϋ5/λίτρο), δεν απαιτείται να υποβληθούν στην προβλεπόμενη από την ΕΙ β/221/65 ΥΔ ελάχιστη επεξεργασία ισοδύναμη απλής καθίζησης δύο (2) ωρών, υπό την προϋπόθεση όμως ότι τηρούνται πιστά οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής (ανανέωση νερού, καθαρισμός νερού υπό επανακυκλοφορία, κλπ) και ότι η διάθεση γίνεται σύμφωνα με τους όρους που τίθενται από την απόφαση καθορισμού υδάτινου αποδέκτη (θάλασσα, υδάτινο ρεύμ α, κλπ.) και τις απαιτήσεις προστασίας υπόγειων και επιφανειακών νερών και αποφυγής υγειονομικών προβλημάτων στα πλαίσια εφαρμογής της ως άνω Υγ. Διάταξης.

Διευκρινίζεται ότι:

α) τα λύματα των βοηθητικών εγκαταστάσεων των κολυμβητικών δεξαμενών καθώς και οι μικρές ποσότητες των υγρών αποβλήτων, που προκύπτουν από το σύστημα διύλισης (καθαρισμός φίλτρων) θα πρέπει να διατίθενται σύμφωνα με την (ε) σχετική Υγ. Διάταξη.

β) σύνδεση αποβλήτων οιασδήποτε προέλευσης στο δίκτυο ομβρίων δεν επιτρέπεται.

Τέλος υπενθυμίζεται ότι η Υπηρεσία μας είναι πρόθυμη για την παροχή τεχνικής συνδρομής, εφόσον όμως έχει προηγηθεί η εξέταση των θεμάτων στα πλαίσια λειτουργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και της Περιφέρειας, σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς και της αποστέλλονται σαφή ερωτήματα, συνοδευόμενα με πλήρη στοιχεία και με την άποψη της υπηρεσίας σας, προκειμένου να αναβαθμίζεται η εξυπηρέτηση των πολιτών και να επιτυγχάνεται η διαδικασία επίλυσης των υγειονομικών προβλημάτων προς διασφάλι ση της Δημόσιας Υγείας και του περιβάλλοντος γενικότερα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. ΥΠΕΧΩΔΕ
Δ/νση Περ/κού Σχεδιασμού
Πατησίων 147 11251 Αθήνα
2. ΥΠΕΣΔΔΑ
Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών
Σταδίου 27, 10183 Αθήνα
3. ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γεν. Γραμματεία Βιομηχανίας Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα
4. YEN
Κλάδος Λιμενικής Αστυνομίας Δ/νση Προστασίας Θαλ. Περ/ντος
Υψηλάντου 109 & Τσαμαδού, 18535 Πειραιάς
5. EOT
Σταδίου 4, 10563 Αθήνα
6. Γεν. Γραμματεία Αθλητισμού
Κηφισίας 7, 11523 Αθήνα
7. ΚΕΔΚΕ
Ακαδημίας και Γενναδίου 8 11524 Αθήνα
8. Όλες τις Περιφέρειες Δ/νσεις Υγείας
9. Όλες τις ΔΥΠΕ
10. ΕΚΑΒ
Τέρμα οδού Υγείας 15669 Χολαργός
11. Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γρ. κ. Υφυπουργού
2. Γρ. κ. Γεν. Γραμματέα
3. Γρ. κ. Γεν. Γραμματέα Δημ. Υγείας
4. Γραφ. κ. Πρ/μένης Γεν. Δ/νσης Δημ. Υγείας
5. Δ/νση Υ2 (10)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΘ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ