# Υπεύθυνη Δήλωση Μηχανικού ΤΕΕ Για Άδεια Λειτουργείας

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η (επώνυμο)………………………………   (όνομα)………………………

 του (πατρώνυμο)………………………………. γεννηθείς την ………………… (τόπος) …………………

 με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ………………………... που εκδόθηκε την …………………

 από το αστυνομικό τμήμα …………………… κάτοικος………………………..

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι η κολυμβητική δεξαμενή που βρίσκεται …………………………., ιδιοκτησίας ……………………………………… με ΑΦΜ ………………………., πληρεί τις ισχύουσες προδιαγραφές της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν.3766/09 (ΦΕΚ 102 Α 1-7-2009).

 

 

Ημερομηνία:............ 201.

 

Ο - Η Δηλ.